Menu

Ik werk in…

Ga verder

De inhoud van de site wordt gewijzigd op basis van je type bedrijf 

In deze periode heb je waarschijnlijk veel vragen over de hulp die door de regering wordt verleend om de Horeca te ondersteunen. Unilever Food Solutions geeft je hieronder een overzicht van wat er op de verschillende officiële websites staat. Hier dus een samenvatting van de economische maatregelen van de federale regering en het Vlaams Gewest in het kader van het coronavirus, onder voorbehoud van eventuele updates na 16/04/2020.

Unilever Foodsolutions kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvolledige of onjuiste informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit artikel.
 

Wie er de voorkeur aan geeft om deze tekst af te drukken, kan hier de volledige tekst in PDF downloaden en uitprinten. 

Bronnen: 1819.brusselsBrussel economie en werkgelegenheid; vlaio.be; vrt.be

Vergoedingen en aanvraagformulieren

Vergoedingen en aanvraagformulieren

Wij hebben ook een korte checklist gemaakt van de vergoedingen waarop je recht hebt (afhankelijk van de omstandigheden van je situatie). Voor de volledige info lees je best het artikel hieronder.

Download hier de checklist en aanvraagformulieren

A. Economische maatregelen van de Vlaamse Regering

1. Heb ik recht op een vergoeding/premie?

Hinderpremie

Je heb recht op een premie van € 4.000 en €160 per dag (vanaf 5 april). Restaurants en ondernemingen die verplicht volledig moeten sluiten door de coronamaatregelen, kunnen een hinderpremie van € 4.000 aanvragen. Vanaf 5 april komt daar €160 per dag bovenop.

Restaurants die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaal, kunnen toch van de Corona hinderpremie genieten. Zij kunnen een eenmalige premie krijgen van € 4.000 en een dagelijkse vergoeding van €160 (vanaf 5 april). Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, kunnen die premie aanvragen.

Je premieaanvraag kan je online doen op www.aanvraagcoronapremie.be

2. Heb ik recht op een compensatiepremie?

Compensatiepremie (sinds 1/4/2020)

Je heb recht op een compensatiepremie van € 3.000. Omwille van de coronavirusmaatregelen hebben sommige bedrijven door de exploitatiebeperkingen een serieuze omzetdaling. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona compensatiepremie in het leven geroepen. De corona compensatiepremie bedraagt € 3.000. Ondernemers krijgen deze compensatiepremie als hun omzet tussen 15 maart en 30 april minstens 60 % is gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie € 1.500, ook indien de zelfstandige verplicht werd om de deuren te sluiten. Maar die geldt enkel in specifieke gevallen: 

 • Voor zelfstandigen in bijberoep die een jaarlijks (netto belastbaar) inkomen hebben tussen de € 6.996,89 euro en € 13.993,78 én:

  ... minstens 60% van hun maandelijkse inkomsten verliezen of verplicht moeten sluiten
  ... én voor minder dan 80% tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep als werknemer. 
 • Voor zelfstandigen in bijberoep die een jaarlijks (netto belastbaar) inkomen hebben tussen de € 6.996,89 en € 13.993,78 én:

  ... die voor minder dan 80% tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep als werknemer
  ... én die verplicht moeten sluiten.

Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/coronacompensatiepremie. Een aanvraag indienen kan momenteel nog niet. VLAIO streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule tegen 1 mei online te zetten.

Bron: vlaio.be

3. Zijn de belastingmaatregelen soepeler?

Belastingmaatregelen

De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing zullen later in september uitgestuurd worden en je verkeersbelasting zal met 4 maanden uitgesteld worden.

 • Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven: Er werd beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden. Dat is zes maanden later dan normaal. 
 • 4 maanden uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting
 • Soepele afbetalingsplannen worden toegestaan.
 • Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting. De Vlaamse Belastingdienst kent als algemene maatregel een tolerantieperiode toe met een termijnverlenging tot 2 maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden.

Bron: vlaio.be

4. Kan ik mijn personeel aanmoedigen om deeltijds te werken?

Aanmoedigingspremie voor werknemers

Deeltijds werk is uitgebreid naar bedrijven die als gevolg van de crisis een omzetdaling van ten minste 20% kennen. De Vlaamse aanmoedigingspremie die al bestond om werknemers aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, werd uitgebreid naar ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien. De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de € 68 en € 172 en kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 30 juni 2020. De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit deze daling blijkt en wat de arbeidsherverdelende maatregelen zijn die genomen worden.

Meer info? Zie www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-onderneming-in-moeilijkheden-privesector

Bron: vlaio.be

5. Krijg ik hulp bij het betalen van mijn water- en elektriciteitsfacturen?

Water en energie

Als tijdelijk werkloze kan je eenmalig een vergoeding voor 1 maand krijgen om de water- en energiefactuur te dekken. Een werknemer die tijdelijk werkloos werd door de coronacrisis, kan van de Vlaamse overheid een eenmalige vergoeding voor 1 maand krijgen voor de betaling van de water- en energiefactuur. Het bedrag is gebaseerd op een gemiddelde van de uitgaven per maand voor water en energie (elektriciteit, gas/stookolie/andere energiebronnen).

Wat is de procedure? Als je gedomicilieerd bent in het Vlaamse Gewest, dan wordt de vergoeding automatisch op je rekening gestort, waarschijnlijk midden mei. De werknemer zelf moet hier dus niets voor doen. Voor meer info, zie www.vlaanderen.be

Zolang de strikte corona-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit.

Bron: vlaanderen.be

B. Economische maatregelen van de Federale Regering

1. Heb ik recht op uitstel van mijn hypothecair- of bedrijfskrediet?

Uitstel van kredietbetaling

Je hebt recht op uitstel van betaling van je bedrijfslening voor een maximum van 6 maanden. Het uitstel van betaling van de bedrijfslening betekent dat de onderneming het kapitaal gedurende een periode van maximaal 6 maanden niet hoeft terug te betalen. De rente blijft verschuldigd. Dit uitstel van betaling kan worden verkregen tot uiterlijk 31 oktober 2020.

De banken verbinden zich ertoe de gebruikelijke administratieve of behandelingskosten niet in rekening te brengen. 

Bron: nnb.be ; 1890.be

2. Wat is het bedrag van de tijdelijke werkloosheid?

Tijdelijke werkloosheid 

Het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering is 70% van het salaris (begrensd tot € 2.754,75 bruto) plus € 5,63 per dag. De horecazaken die door de opgelegde maatregelen moeten sluiten of die nog beperkte diensten kunnen worden aangeboden (bijvoorbeeld een traiteurdienst van een restaurant), kunnen hun werknemers tijdelijk werkloos stellen.

Werknemers die kunnen rekenen op tijdelijke werkloosheid, behouden 70% van hun brutoloon (begrensd tot € 2.754,76). Bovenop de werkloosheidsuitkering krijgt de werknemer een supplement van € 5,63 per dag (hetzij € 150 per maand) ten laste van de RVA. Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

De werkgever moet voor de duur van de beperkende maatregelen geen ‘mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’ meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Deze periode kan worden verlengd tot 30/06/2020, indien de sanitaire maatregelen door de regering worden verlengd of versterkt.

Bron: RVA.be ; 1819.brussels

3. Heb ik recht op een vervangingsinkomen?

Overbruggingsrecht

Je hebt recht op een maandelijks vervangingsinkomen van € 1.291,69 voor de maanden maart en april 2020. Ben je zelfstanding en liggen je activiteiten grotendeels of helemaal stil door het Coronavirus? Dan kom je misschien in aanmerking voor een speciaal vervangingsinkomen. Dit heet het “overbruggingsrecht voor zelfstandigen”.

Er zijn 2 situaties waar je als zelfstandige in aanmerking kan komen voor het tijdelijk Corona-overbruggingsrecht:

 1. De overheid heeft je verplicht om je activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken. Je komt meteen in aanmerking voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Er is dus geen minimumduur van onderbreking vereist. Ook restaurants die afhaalmaaltijden verzorgen of leveren vallen hier onder. 

  Het Corona-overbruggingsrecht voorziet de betaling van het volledig maandbedrag voor maart en april 2020 van € 1.291,69 per maand ( dus 2 keer € 1.291,69 of € 1.614,10 indien je gezinslast hebt).
   
 2. De overheid heeft je niet verplicht je activiteit gedeeltelijk of volledig te onderbreken, maar je ziet je wel genoodzaakt om als gevolg van de Coronacrisis je activiteit te onderbreken. Je hebt dan ook recht op dit vervangingsinkomen op voorwaarde dat je gedurende een periode van ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen je activiteit heb onderbroken. Het gaat hier bijvoorbeeld om zelfstandigen die door quarantaine, een gebrek aan grondstoffen of om verschillende redenen van economische of organisatorische aard (verbonden met COVID-19) hun activiteit onderbreken.

  Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de gedeeltelijke uitkering bedraagt de uitkering voor maart en april 2020 van € 645,85 per maand ( dus 2 keer € 645,85 of € 807,05 indien je gezinslast hebt).

Om een overbruggingsuitkering naar aanleiding van het coronavirus aan te vragen, stuur je het aanvraagformulier ingevuld op naar je sociale verzekeringsfonds:

Meer info? Contacteer je sociale verzekeringsfonds.

Bron: 1819.brussels

4. Kan ik ondersteuning vragen voor uitstel van betaling en betalingsplannen?

Belastingen

Je kan uitstel van betaling en betalingsplannen aanvragen voor BTW, bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting.

Bedrijven die door de verspreiding van het Coronavirus in financiële moeilijkheden komen, kunnen een beroep doen op steunmaatregelen bij de FOD Financiën. Er kan een betalingsplan, een vrijstelling van achterstalligheidsrente of een kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling aangevraagd worden voor schulden met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing, de BTW, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting of de rechtspersonenbelasting.

Dit verzoek moet op uiterst 30 juni 2020 ingediend worden via dit formulier per e-mail of per post naar je Regionaal Invorderingscentrum.

De volgende maatregelen zijn automatisch van toepassing zonder dat er een specifiek verzoek nodig is:

 1. Uitstel voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.
 2. Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. (Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.)
 3. Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften. De termijn voor het indienen van btw-aangiften (wettelijk op 20 april 2020) wordt verlengd tot 7 mei 2020. U krijgt een automatisch uitstel van betaling van 2 maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. Dit op voorwaarde dat de schuldeiser aantoont dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met de Covid-19.

Vind hier meer info over de btw-aangiften.

Bron: financien.belgium.be

5. Moet ik mijn sociale bijdragen nog steeds betalen? 

Sociale bijdragen

Neem hiervoor contact op met Liantis, het aanbevolen sociaal verzekeringsfonds.

 1. Je krijgt een vermindering van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020

  Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Die bijdragen worden berekend op basis van je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige van het jaar zelf. Omdat je werkelijk netto belastbaar inkomen pas na twee jaar officieel gekend is, betaal je eerst voorlopige bijdragen en daarna een herziening. In afwachting van deze herziening kan je je voorlopige bijdragen verhogen of verminderen. Deze vermindering moet evenwel aangevraagd worden. Een zelfstandige die een negatieve impact van COVID-19 op zijn activiteit ondervindt, zal een snelle behandeling en quasi-automatische toestemming krijgen.

 2. Je kan uitstel aanvragen van betaling met een jaar van de sociale bijdragen 

  Alle zelfstandigen mogen tot 15 juni een betalingsuitstel van één jaar aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020.

  Je kan ook uitstel vragen voor de herzienings/regularisatiebijdragen die op 31 maart, 30 juni of 30 september 2020 betaald moeten zijn. Dit zijn de sociale bijdragen die je nog moet betalen na een herberekening, omdat de belastingen je werkelijke inkomsten voor de vorige jaren doorgaven. Er zullen geen verhogingen of vermeerderingen aangerekend worden wegens het uitstel en alle sociale rechten zijn gegarandeerd. Je behoudt gedurende deze periode dus je recht op ziekteverzekering, op verzekering voor werkonbekwaamheid en moederschapsverlof, en op de andere verloven (adoptie, vaderschap, mantelzorg, pleegouderverlof) en het recht op dekking door het overbruggingsrecht wanneer de zelfstandige uiteindelijk moet besluiten zijn activiteit stop te zetten. Hou er wel rekening mee dat uitstel van betaling geen afstel is.

 3. Je kan een vrijstelling krijgen van sociale bijdragen 

  Een zelfstandige die tijdelijke financiële of economische problemen heeft omwille van het Coronavirus kan een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen indienen bij het RSVZ. Neem hiervoor contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds. De dossiers zullen quasi automatisch worden behandeld voor de voorlopige bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2.
  Je moet de aanvraag voor 15 juni indienen. Vermeld op het aanvraagformulier én nogmaals bij het indienen van de aanvraag (bv per mail) dat je de aanvraag indient omwille van het Coronavirus. Wanneer je vrijgesteld bent van voorlopige bijdragen blijf je in orde met de ziekteverzekering en de kinderbijslag. Hou er echter wel rekening mee dat je geen pensioenrechten opbouwt voor de kwartalen waarvoor je vrijgesteld bent van voorlopige bijdragen.

Bron: Unizo