Menu
Punten

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de [Restofrit – Win 100kg Knorr Professional Tomatino actie] wedstrijd die wordt georganiseerd door Unilever Belgium NV, afdeling Food Solutions, gevestigd te 1070 Brussel (Anderlecht), Industrielaan 9, met ondernemingsnummer 0438.390.312, hierna te noemen: “Unilever”, “Food Solutions”, “wij”, “ons”. 

Artikel 1 - Algemeen

1. Elk in België [en in Luxemburg] woonachtig natuurlijke persoon is gerechtigd aan deze wedstrijd deel te nemen in hoedanigheid van werknemer of vertegenwoordiger van een handelszaak met BTW nummer, die een account heeft op unileverfoodsolutions.be (hierna de “deelnemende handelszaak”).

2. Elke deelnemende handelszaak heeft slechts één account op unileverfoodsolutions.be.

3. Wie jonger is dan 18 jaar, dient te beschikken over de toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

4. Medewerkers en personeel van Unilever en van deelnemende winkels die betrokken zijn bij deze wedstrijd en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

5. Er wordt slechts één prijs toegekend en dit gebeurt aan een deelnemende handelszaak met een BTW nummer.

6. Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen of die door Unilever van fraude verdacht worden zijn uitgesloten van deelname.

7. Deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om een bewijs van hun identiteit voor te leggen opdat Unilever mogelijke misbruiken kan controleren en indien nodig kan sanctioneren.

 

Artikel 2 - Persoonsgegevens

1. Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd wordt gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, enz.) in te vullen.

2. Deelnemers garanderen dat de door hen verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Unilever is niet verantwoordelijk indien er door de deelnemer onjuiste / niet actuele / onvolledige gegevens gecommuniceerd werden.

3. De persoonsgegevens die verstrekt worden zullen enkel gebruikt worden door Unilever of de door haar aangeduide derde partijen) om de wedstrijd af te handelen en de prijzen de overhandigen aan de winnaars.  Ze worden verwerkt conform de Unilever privacyverklaring, die kan worden geraadpleegd op  www.unilever.be.

 

Artikel 3 - Duur en verloop

1. Deze wedstrijd loopt van 28 maart 2022 tot en met 30 maart 2022 om middernacht.

2. Verloop van de wedstrijd:

  • 2.1 De wedstrijd is toegankelijk op de website: [https://www.unileverfoodsolutions.be/nl/inspiratie-voor-chefs/trends-on-plate/win-jouw-gewicht-in-tomatino.html] door op het icoon [invullen] te klikken. 
  • 2.2. Om geldig aan deze wedstrijd deel te nemen moet de deelnemer inloggen op Cook&Save of een account aanmaken op Cook& Save.  
  • 2.3. Daarna moet de deelnemer op de twee wedstrijdvragen en de schiftingsvraag antwoorden. 
  • 2.4. Gegevens invullen: De deelnemer moet ook online zijn persoonsgegevens volledig invullen, conform met wat er op de website gevraagd wordt. Het volledig ingevulde deelnemingsformulier dient vóór 30/04/2022 te worden verstuurd op de website. Als de deelnemer op elk moment vragen heeft over hoe Unilever met persoonsgegevens omgaat, dan kan de deelnemer de Privacy Verklaring beschikbaar op de website lezen.       

3. Deelnemers kunnen slechts één enkele keer geldig deelnemen, namelijk met unieke persoonlijke gegevens en namens één en hetzelfde BTW nummer. Bijkomende deelnames zullen niet worden weerhouden. Eenzelfde deelnemer mag ook niet met meerdere/verschillende emailadressen, postadressen, Facebook of andere sociale media profielen, geboortedatums en/of met meerdere andere unieke persoonlijke gegevens deelnemen. Unilever behoudt zich het recht voor om voor enig welke reden dan ook deelnames die zij frauduleus acht, naar eigen goeddunken te verwerpen of te beperken tot één enkele geldige deelname zonder zich hiervoor te moeten rechtvaardigen en zonder mogelijkheid tot beroep voor de uitgesloten deelnemer.

 

Artikel 4 - Winnaars

1. De winnaars zijn diegenen die, van alle geldige deelnames, de wedstrijdvragen correct beantwoord hebben en de schiftingsvraag correct beantwoord hebben of, bij uitblijven daarvan, het dichtst benaderd hebben. Ondanks het selectief karakter van de wedstrijdvragen en de schiftingsvraag kan het zijn dat men toch ex aequo winnaars heeft. In dit geval zullen de uiteindelijke winnaars door lottrekking worden bepaald.

2. Met de winnaars van de wedstrijd zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website/op Facebook – andere sociale media).

3. Als de meegedeelde persoonlijke gegevens van een winnaar niet correct blijken te zijn en als een winnaar niet reageert op de contactopname vanuit Unilever, ondanks het feit dat Unilever het mogelijke heeft gedaan om een winnaar te bereiken, dan kan Unilever daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze automatisch en zonder enige kennisgeving aan/van Unilever.

4. Indien een prijs buiten de schuld van Unilever niet binnen 3 maanden na einde van de wedstrijd is opgevraagd door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Unilever. 

5. In perioden van algemeen erkende overmacht, pandemie, epidemie (cfr Covid-19), of andere nationale nood, zijn de voorgaande §3 en §4 niet van toepassing. Unilever zal in dat geval in nauw overleg met de winnaars de overhandiging van de prijzen op een later, meer geschikt moment laten plaatsvinden (maximaal 3 maanden na het einde van de desbetreffende periode) 

6. Over dit reglement en de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

Artikel 5 - Prijzen

1. De te winnen prijs is de volgende: 100 kg Knorr Professional Tomatino met EAN code: 5411100209210

2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet vervangbaar, omruilbaar of inwisselbaar voor geld.

3. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Unilever.

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Deelnemers erkennen dat deelname aan de wedstrijd geheel voor eigen risico is. Geen enkele schadevergoeding zal van Unilever kunnen bekomen worden.

2. Indien voor deelname aan deze wedstrijd wordt gevraagd een inzending in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garanderen deelnemers dat deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaren Unilever voor aanspraken van derden terzake. 

3. In geen enkel geval kan Unilever verantwoordelijk worden gehouden voor ongevallen, kosten, directe of indirecte schade die kan voortkomen uit de deelname van huidige wedstrijd en/of de prijzenattributie. 

4. Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met deze wedstrijd, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot -:

  • de door haar, uitgekeerde prijzen;
  • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
  • het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

5. In het geval dat de bepaling van de winnaar exclusief gebeurt op basis van een IT procedure, aanvaarden de deelnemers dat Unilever niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor een mislukte verbinding, verliezen, vertragingen of andere technische mankementen veroorzaakt door het Internet of de technische dienstverleners die interveniëren bij de transmissie van de formulieren en de accommodatie van de website. Indien de wedstrijd moet worden uitgesteld, afgelast of onderbroken, gedeeltelijk of in zijn geheel, voor redenen die buiten de wil van Unilever vallen, zal Unilever hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid dragen. 

 

Artikel 7 - Auteursrechten en medewerking

1. Indien de deelnemers inzendingen insturen, uploaden, inspreken of anderszins een bijdrage aan de actie dienen te leveren, worden deze inzendingen/bijdragen eigendom van Unilever en doen de deelnemers volledig afstand van al hun rechten hierop, inclusief auteursrechten. Unilever behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze inzending/bijdrage aan te passen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan je te melden. 

2. Deelnemers verlenen hierbij aan Unilever het eeuwigdurende recht om hun inzending/bijdrage, al dan niet in gewijzigde vorm, onbeperkt te gebruiken voor welk medium dan ook, zonder dat hiervoor een vergoeding moet worden verleend. Unilever is hierbij niet verplicht om hun naam te vermelden. 

3. Elke inzending die opgeladen wordt door een deelnemer, zal door Unilever onbeperkt, om het even wanneer, zonder voorafgaande toestemming of inlichting en zonder financiële vergoeding of compensatie van enige aard aan de deelnemer toe gebruikt kunnen worden.  

4. Winnaars geven Unilever automatisch de toestemming om hun naam en/of beeldmateriaal waarop ze zijn afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie, zonder compensatie.

 

Artikel 8 - Rechten Unilever

1. Unilever behoudt zich het recht voor te allen tijde een deelname aan de actie te beëindigen indien op enige wijze in strijd gehandeld wordt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

2. Unilever behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk zal zijn.

3. Het is niet mogelijk voor Unilever om vooraf alle inzendingen/bijdragen te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van een inzending, behoudt Unilever zich het recht voor om de naam en adres, indien zij deze ter beschikking heeft, aan deze derde door te geven.

 

Artikel 9 - Contact

Als deelnemers vragen of opmerkingen hebt over deze wedstrijd, neem dan contact met ons op via de website van de wedstrijd of via het contactformulier op www.unilever.be.

 

Artikel 10 - Diversen

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

2. Op deze wedstrijd zijn de Unilever gebruiksvoorwaarden en Unilever privacyverklaring van toepassing.

3. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van dit wedstrijdreglement, hierbij inbegrepen eventuele latere wijzigingen die noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in geval van overmacht. Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel. 

Home
Producten
Favorieten
Cart
Menu