Menu
Punten

Gebruiksvoorwaarden

Belangrijke juridische mededeling

Gelieve deze mededeling aandachtig te lezen alvorens de website te gebruiken. Ze bevat informatie over uw gebruik van de website en al het materiaal van de website. 

> Actievoorwaarden Cook & Save

> Voorwaarden Webshop

> FAQ Unilever Food Solutions

Algemeen

Deze website (gelinkte websites uitgezonderd) wordt beheerd door:-

Unilever Belgium N.V. (“Unilever”)

De website is toegankelijk vanuit diverse andere landen in heel de wereld. Aangezien de wetgeving in elk van deze landen verschilt van die van België en Luxemburg komen u en wij overeen dat door deze website te gebruiken de wetten van België en Luxemburg toepasselijk zijn op alle aangelegenheden die voortvloeien uit of betrekking hebben op het gebruik en de inhoud van deze website, tenzij wij specificeren dat de wetten van een ander land van toepassing zijn op specifieke delen van de website. Met betrekking tot dergelijke aangelegenheden aanvaardt u eveneens dat, tenzij wij anders specificeren, u zich hierbij onderwerpt aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van België en Luxemburg.

Overeenkomst om door deze voorwaarden te worden gebonden

Uw gebruik van deze website en alle applicaties, software, data, producten, wedstrijden, lotingen en alle andere diensten die u door Unilever worden geleverd op, vanuit, of via deze website (samen de “Diensten” genoemd) is onderworpen aan de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen u en Unilever. Behalve de gebruiksvoorwaarden omvat de juridische overeenkomst (i) het Privacybeleid en (ii) het Cookiebeleid (samen het “Unilever-beleid” genoemd). In geval van strijdigheid tussen de gebruiksvoorwaarden en andere beleidslijnen van Unilever prevaleren de gebruiksvoorwaarden.

Toepassing

Deze website is alleen ontworpen voor mensen die zich in België of Luxemburg bevinden en de informatie betreffende producten, diensten en promoties is alleen in dit land geldig.

Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze website geschikt is voor, beschikbaar is in of relevant is voor een andere locatie.

Mensen in andere landen dienen de website van Unilever www.unilever.com te raadplegen.

 

Auteursrechten 

Copyright © 2017 Unilever Belgium N.V. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en ander materiaal op deze website zijn eigendom van Unilever Belgium N.V. en haar gelieerde ondernemingen of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Verwijzingen naar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen omvatten al de leden van de Unilever-groep.

Het is u toegestaan deze site te doorbladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze af te drukken, te downloaden naar een harde schijf en te verspreiden naar andere mensen, maar in alle gevallen uitsluitend voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de hogervermelde copyrightmelding in al deze reproducties wordt weergegeven. Geen enkele reproductie van enig deel van de website mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden en mag evenmin worden aangepast of opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, zowel op papier als in elektronische vorm, met inbegrip van het posten op een andere website. Geen enkele andere licentie of recht wordt verleend.

 

Handelsmerken

Al de handelsmerken die op deze website worden weergegeven zijn eigendom van of worden gebruikt onder licentie door Unilever Belgium N.V. en haar dochterondernemingen. Die omvatten maar zijn niet beperkt tot de namen en logo’s van KNORR, HELLMANN’S, ALSA, BECEL, PHASE, UNOX, CALVÉ, SOLO, AMORA, CONIMEX, MAIZENA, BLUEBAND en MAILLE. Het ongeoorloofd gebruik van enig handelsmerk op deze website is strikt verboden.

 

Beschikbaarheid van producten

Verwijzingen naar een product of een dienst op de website vormen geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Alvorens tot een aankoop over te gaan, dient u specifiek advies in te winnen betreffende de beschikbaarheid of geschiktheid van een bepaald product of een bepaalde dienst.

 

Suggesties

Overeenkomstig het beleid van Unilever worden geen ongevraagde suggesties betreffende productverbeteringen, nieuwe productideeën of marketingideeën van buiten het bedrijf aanvaard. Alle ongevraagde suggesties of informatie die u ons verstrekt, met inbegrip van recepten, worden behandeld als algemene en niet-vertrouwelijke informatie en worden zonder vergoeding eigendom van Unilever, voor exclusief gebruik naar onbeperkt eigen inzicht.

Inhoud

De informatie op deze website werd te goeder trouw opgenomen, maar is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Wij raden u aan om u niet op deze informatie te baseren voor specifieke doeleinden en geven geen verklaring of garantie betreffende de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. Geen enkele informatie op deze website vormt een uitnodiging om te investeren in een lid van de Unilever-groep en dient evenmin te worden gebruikt als basis voor investeringsbeslissingen. Unilever Food Solutions Belgium en haar dochterondernemingen, functionarissen, werknemers of agenten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen, schade of kosten voortvloeiend uit het gebruik van deze website of een andere aan de website gekoppelde site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen en correcties aan te brengen aan deze website wanneer wij dit nodig achten en zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Gelinkte websites

De website kan op diverse plaatsen automatische links bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Unilever Food Solutions Belgium verbonden is aan deze andere websites of de eigenaars ervan. Hoewel het de bedoeling is van de onderneming dat u deze andere websites interessant vindt, aanvaarden noch de onderneming, noch haar dochterondernemingen, functionarissen, werknemers of agenten enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze andere websites of de informatie die ze bevatten, die niet door de onderneming of haar dochterondernemingen worden gecontroleerd of goedgekeurd. Wanneer u op een andere website terechtkomt, kunt u steeds naar deze website terugkeren door te klikken op de ‘terug’-pijl of deze link: www.unileverfoodsolutions.be

 

Home
Producten
Favorieten
Cart
Menu