Menu

ACTIEVOORWAARDEN COOK & SAVEDeze voorwaarden zijn van toepassing op de actie die wordt georganiseerd door Unilever Belgium NV (afdeling Unilever Food Solutions Belgium), gevestigd te 1070 Brussel (Anderlecht), Industrielaan 9, met ondernemingsnummer 0438.390.312, hierna te noemen: “Unilever”.

 

Artikel 1 Deelnamevoorwaarden

 1. Elk in België en Luxemburg woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen, met uitzondering van de volgende gevallen
  1. Elke zaak of organisatie met meerdere outlets die rechtstreekse of onrechtstreekse contractuele afspraken heeft met Unilever (via een conditiekaart of een contractuele korting) voor een totale looptijd van meer dan 6 maanden, zal worden uitgesloten van elke vorm van loyaliteitsprogramma's aangeboden via unileverfoodsolutions.be.
  2. Medewerkers en personeel van Unilever die betrokken zijn bij deze actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname. Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen of die door Unilever van fraude verdacht worden zijn uitgesloten van deelname.
  3. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
 2. Elke deelnemende zaak heeft slechts één account op unileverfoodsolutions.be.

 

Artikel 2 Persoonsgegevens

 1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, enz.).
 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden gebruikt conform onze privacyverklaring, te vinden op www.ufs.com/club.

 

Artikel 3 Actievoorwaarden

 1. Deze actie loopt van 01/04/2016 tot en met 30/04/2022 om middernacht.
 2. De tussen 1/4/2016 en 30/03/2021 gespaarde Cook & Save-punten komen te vervallen als er tussen 30 maart 2021 en 30 mei 2021 geen transactie plaatsvindt op het Cook & Save-account. Als er vóór 30 mei 2021 nieuwe Cook & Save-punten worden gespaard of ingewisseld, worden alle spaarpunten behouden. 
 3. Na 30 mei 2021 zijn de gespaarde Cook & Save- punten 1 jaar geldig, t/m 30 april 2022. De spaarpunten blijven behouden als er tussen 30 april 2021 en 30 april 2022 een transactie op het Cook & Save- account plaatsvindt.
 4. De actie is een spaaractie: om geldig aan deze actie deel te nemen moet de deelnemer:
  1. producten in de webshop aankopen die spaarpunten opleveren; en/of
  2. producten in de webshop van een partner aankopen die spaarpunten opleveren; en/of
  3. de unieke codes op de stickers van de offline deelnemende producten (te vinden op de website www.ufs.com/club onder “deelnemende producten”) sparen en die online verzilveren, via de eigen account van de deelnemer. Op de sticker, vind je de unieke code en de waarde van die code. Per 24 uur kunnen maximaal 50 unieke codes worden verzilverd per deelnemer.
 5. Gedurende de actie kan per deelnemer in totaal maximaal 100.000 punten worden gespaard. De deelnemer moet de gespaarde unieke codes voor 30 april 2022 verzilveren via de website www.ufs.com/club. Vervolgens kan er op website bekeken worden hoeveel punten de deelnemer heeft gespaard en welke geschenken er besteld kunnen worden.

 

Artikel 4 Toewijzing van de prijzen

 1. Nadat de spaarder zijn geschenken online besteld heeft, worden deze op het ingevulde afleveradres geleverd. Geschenken worden geleverd binnen 3 à 4 weken – afhankelijk van de voorraad. In geval van niet-fysieke geschenken (zoals diensten) worden die binnen afzienbare tijd via e-mail bezorgd.
 2. Indien een prijs buiten de schuld van Unilever niet binnen 3 maanden na einde van de actie is ontvangen door een  lid, verliest deze  lid zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Unilever.
 3. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Artikel 5 Prijzen

 1. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.
 2. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Unilever.
 3. De prijzen zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
 2. Indien je voor deelname aan deze actie wordt gevraagd een inzending in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeer je dat deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendom) rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Unilever voor aanspraken van derden ter zake.
 3. Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met deze actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot :
  1. de door haar, uitgekeerde prijzen;
  2. het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
  3. het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Unilever behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. Unilever behoudt zich tevens het recht voor om de actie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Unilever daarvoor verantwoordelijk zal zijn.

 

Artikel 8 Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie, neem dan contact met ons via het contactformulier beschikbaar op https://www.unileverfoodsolutions.be/nl/contact

 

Artikel 9 Diversen

 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
 3. Deelname aan deze actie impliceert de aanvaarding van huidig reglement. Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.

 

1. Wanneer kan/zal ik mijn bestelling ontvangen?

Bestellingen worden eenmaal per week verwerkt en uitgestuurd volgens onderstaand schema:

 • je bestelt geschenken in week 1
 • dan verwerken wij de order in week 2
 • je ontvangt jouw bestelling in week 3

2. Ik kan niet meer inloggen?

Dit kan verschillende redenen hebben: 

 • Je weet zeker dat jouw account geregistreerd staat met dit e-mailadres? Mogelijk vult jouw computer automatisch een verkeerd adres in.
 • Ben je geregistreerd voor de Cook & Save-actie? Dit kan eenvoudig via https://www.unileverfoodsolutions.be/nl/maak-een-account-aan.html voor België.
 • Je probeert in te loggen op de juiste website? Controleer even of je niet per ongeluk op de Nederlandse website probeert in te loggen vanuit België of vice versa
 • Jouw wachtwoord is mogelijk te zwak --> zie vraag wachtwoord instellen voor richtlijnen van wachtwoorden
 • Indien geen van bovenstaande redenen een oplossing bieden, neem dan contact op via cooksave@smidt-imex.com

3. Nieuw wachtwoord instellen lukt mij niet?

Een wachtwoord moet, uit veiligheidsoverwegingen, voldoen aan onderstaande voorwaarden: 

 • Minimaal 8 tekens
 • Combinatie van cijfers & letters
 • Minstens 1 hoofdletter
 • 1 leesteken bevatten, zoals ?!&$ 

Het systeem kan je registratie of login weigeren als jouw wachtwoord hier niet aan voldoet. Jouw wachtwoord kan je aanpassen via https://www.unileverfoodsolutions.be/nl/herstel-wachtwoord.html.

4. Met wie moeten we contact opnemen?

5. Ik zie mijn punten niet meer?

Geen paniek! Jouw punten gaan niet zomaar verloren. Mogelijke verklaringen:

 • Je logt in met een nieuw toestel? Het duurt even om het puntensaldo in te laden. Probeer een keer de pagina te “vernieuwen/refreshen”
 • Kan het zijn dat je eerder steeds hebt ingelogd onder een andere account? Dan zullen op dit account jouw gespaarde punten staan.
 • Je hebt al enkele geschenken in jouw winkelmandje, waardoor jouw punten gebruikt zijn, ook al heb je dit winkelmandje nog niet bevestigd.

Je ziet nog steeds jouw punten niet? Neem even met ons contact op via  cooksave@smidt-imex.com

6. Blanco/onleesbare stickercodes

De sticker werd onbedrukt aangeleverd? Of de code is slecht gedrukt en dus onvoldoende leesbaar? Maak een foto en stuur deze door naar cooksave@smidt-imex.com. Wij zullen de misgelopen punten toekennen.

7. Bepaalde varianten hebben wel een code on pack en andere niet

Het klopt dat er slechts een selectie van de items deelneemt aan de Cook & Save-actie d.m.v. stickers. De meeste van de andere producten nemen deel aan de Cook & Save-actie, als je ze bestelt via de webshop. Op de website (onder: www.unileverfoodsolutions.nl/producten.html staat bij elke referentie duidelijk vermeld hoe je de punten kunt sparen. 

8. Codes die niet werken/aangeven ongeldig te zijn

 • Het systeem is hoofdlettergevoelig. Graag de codes ingeven met cijfers en hoofdletters.
 • Soms lijken leestekens op elkaar: bijvoorbeeld 0 (nul) en O (hoofdletter o), G en 6, V en U
 • Iemand (jij of een collega) heeft de code reeds ingegeven. Elke code is uniek en slechts eenmaal te registeren.
 • Indien bovenstaande redenen geen oplossing bieden, mag je contact opnemen met cooksave@smidt-imex.com. Zij zullen onderzoeken of er een technische fout zit op de code.

9. Kunnen jullie een account afsluiten?

Wij kunnen een account blokkeren. Hiervoor vragen we wel steeds eerst contact op te nemen met jouw vertegenwoordiger. Hij/zij zal ons de opdracht doorgeven. Zo zijn we zeker dat wijzigingen aan accounts steeds gebeuren met medeweten van/in opdracht van de eigenaar.

10. Kunnen jullie punten overdragen naar een andere account?

Wij kunnen punten overzetten naar een ander account. Hiervoor vragen we wel steeds eerst contact op te nemen met jouw vertegenwoordiger. Hij zal ons de opdracht doorgeven. Zo zijn we zeker dat wijzigingen aan accounts steeds gebeuren met medeweten van/in opdracht van de eigenaar.

11. Hebben de punten een vervaldatum?

Ja, de punten zijn slechts geldig tot de vervaldatum van de actie. Deze staat steeds duidelijk vermeld op de eerste pagina nét na het inloggen op de website.

Home
Producten
Favorieten
Cart
Menu